U-Mine: hergebruikinventaris

Wat?

U-Mine heeft een tool ontwikkeld waarmee het bouwprojecten screent op de erin aanwezige grondstoffen om die vervolgens systematisch en overzichtelijk in kaart brengen en te valoriseren. Zo ontstaat een inventaris die de esthetische, economische en ecologische waarde van die grondstoffen bevat. De inventaris faciliteert zo het hergebruik en de recyclage van die grondstoffen en draagt op die manier bij aan het maximaal benutten van het circulaire potentieel van bouwmaterialen.

De hergebruikinventaris is volgens U-Mine de perfecte tool om zich als opdrachtgever te informeren naar de beschikbare grondstoffen in sloop- of ontmantelingsprojecten. Met ook heel wat kennis in sloopopvolgingsplannen en asbestinventarissen in huis, kan U-Mine zo een volledig overzicht opmaken van de aanwezige materialen in een gebouw, eventueel aangevuld met bestekteksten, zodat een volwaardig materialenpaspoort verkregen wordt.

Circulair

Door het opmaken van een inventaris kan er een betere inschatting gemaakt worden van de aanwezige materialen in een sloop- of ontmantelingsproject. Door duidelijke informatie te koppelen aan de materialen, kunnen ze gezien worden als grondstoffen voor nieuwe projecten. Het ontginnen van nieuwe grondstoffen kan daardoor (deels) vermeden worden en het wordt gemakkelijker en overzichtelijker om het project circulair te slopen – of dus te ontmantelen. Het aanleveren van grondstoffen aan leveranciers die focussen op hergebruik (in hun productie) wordt hierdoor ook een eenvoudiger proces.

Doorlichting experts

Bij renovaties en afbraakwerken komen heel wat bouwmaterialen vrij. We kunnen enkel naar een circulaire bouweconomie evolueren als we vandaag al beginnen met zo veel mogelijk van die materialen hoogwaardig te hergebruiken. Gebouweigenaren doen er dus goed aan een hergebruikinventaris op te stellen van gebouwen die in de nabije toekomst geheel of gedeeltelijk afgebroken zullen worden. Dat gebeurt best op tijd en met de nodige expertise.

Een partner als U-Mine is op dat vlak een meerwaarde omdat die de nodige kennis en ervaring heeft om het hergebruikpotentieel in te schatten en potentiële afnemers aan te wijzen. De hergebruikinventaris wordt best zo vroeg mogelijk opgemaakt. Hij is immers onmisbaar voor het ontwerpteam, maar bepaalt ook in grote mate de keuze van de sloopaannemer. Bovendien is het belangrijk voldoende tijd te voorzien om afnemers te zoeken. Het hoeft daarbij trouwens niet altijd over rechtstreeks hergebruik te gaan. Een inventaris kan ook helpen de meest geschikte partners te vinden om tot een efficiënte recyclage te komen. U-Mine geeft in de inventaris ten slotte ook telkens mee hoe materialen die kunnen worden gerecupereerd geplaatst kunnen worden om ook in de toekomst optimaal herbruikbaar te blijven.