Wordt er bij openbare aanbestedingen al rekening gehouden met de principes van circulair bouwen?

Een klassieke aanbestedingsprocedure verhindert in principe niet dat een of meerdere pijlers van het circulaire bouwen ingebouwd worden in het project. Dat gebeurt ook al. Maar uiteraard kunnen vergunnende overheden circulair bouwen zeker nog extra stimuleren.

Een mogelijke maatregel in die richting zou zijn om niet langer (louter) te focussen op laagste investeringskost – want dan zal traditioneel bouwen nog al te vaak het pleit winnen – maar eerder bepaalde circulaire criteria op te leggen voor het project of kosten te evalueren over de volledige levenscyclus van het gebouw. Het is immers daar waar heel wat voordelen zitten, waardoor het een vertekend beeld zou geven die niet mee te nemen. Een circulaire aanbestedingsprocedure zou dan enkele concrete doelen beschrijven, zoals bijvoorbeeld ‘een gebouw met laag energieverbruik en minimale milieu-impact dat zich kan aanpassen aan enkele vooraf gedefinieerde gebruiksscenario’s’. Zo worden aannemers en fabrikanten gestimuleerd innovatieve oplossingen voor te stellen, die niet noodzakelijk de laagste investering vergen maar wel de kwaliteit en de totale levenscycluskost van het project ten goede komen. Ook hergebruik kan op die manier in de aanbesteding opgenomen worden.

Idealiter zouden alle actoren reeds in een vroeger stadium bij het ontwerpproces betrokken worden. Zo ontstaat een samenwerkingsverband waarbij alle partijen innovatieve systemen kunnen aandragen die optimaal in het ontwerp geïntegreerd kunnen worden. Een gedragen gemeenschappelijk visie op het project maakt het immers makkelijker circulaire aspecten structureel in te bedden.

Het integreren van as a service-componenten ligt in die klassieke procedure wel nog wat moeilijk, zeker wanneer die vooraf niet in de aanbesteding gedefinieerd zijn door de vergunnende overheid, maar louter ontstaan door de insteek van een specifieke aanbieder. Aangezien het om een nog te ontwerpen gebouw gaat, ligt het vooraf bepalen ervan anderzijds uiteraard zeer moeilijk. As a service-aanbiedingen zijn net zoals de andere pijlers van circulair bouwen echter slechts een middel en geen doel op zich. Het is dan ook perfect mogelijk om een circulair gebouw te concipiëren waar dit type van aanbiedingen geen deel van uitmaakt.

We zien vandaag toch al aanbestedingsprocedures die zich inhoudelijk richten op circulair bouwen en dit zowel in vragen naar diensten als producten, een belangrijk duwtje in de rug van dienstenleveranciers en producenten die willen inzetten op circulariteit.

Beantwoord door: Ruben Van Daele, Bopro & Stijn Brancart, VIBE vzw

Lexicon

Onze partners