AST77 en 51N4E maken van Tiense scholensite circulair woonproject

Binnen een maand beginnen in Tienen de bouwwerken aan project Donysite, de reconversie van de voormalige scholensite in de Donystraat, Kapelstraat en Veldbornstraat naar een duurzaam en toekomstgericht woonproject met vijf grondgebonden woningen en 47 appartementen. Het ontwerp is van de hand van de architecten van AST77 en 51N4E. Samen met landschapsarchitect Plant en Houtgoed zetten zij daarin hoog in op circulair bouwen.

In het project, in opdracht van Matexi Projects, worden twee bestaande schoolgebouwen, met behoud van waardevolle elementen, gerenoveerd en twee nieuwbouwvolumes opgetrokken. Een rijke mix aan typologieën moet een sociale diversiteit bij de gebruikers garanderen.

Het project is om verschillende redenen een mooi voorbeeld van circulair bouwen. Ten eerste werd voorafgaand aan de opmaak van het uitvoeringsontwerp een materiaalinventaris gemaakt van de bestaande en de te slopen gebouwen op de site. Die inventaris werd vervolgens ter hand genomen bij de opmaak van het uitvoeringsdossier en een deel van de materialen vonden zo een tweede leven in hergebruik ter plaatse, zoals schrijnwerk, ingebouwde kasten, maar ook metalen spanten voor een serre-element of natuursteenblokken in de omgevingsaanleg, of in hergebruik elders.

Ook op ontwerpniveau is project Donysite circulair. Niet alleen worden twee schoolgebouwen met specifieke architecturale kwaliteiten geïntegreerd in het ontwerp en zo gered van de sloophamer, ook zetten de architecten in op flexibiliteit en aanpasbaarheid, door al te radicale architecturale ingrepen te vermijden en de circulatieruimtes aan de buitenzijde van de gebouwen te voorzien. De structuur van de nieuwbouwvolumes is repetitief en aanpasbaar: de appartementen zijn koppelbaar en beantwoorden aan de voorwaarden voor levenslang wonen. De gelijkvloerse verdieping heeft hoge plafonds om in de toekomst zowel economische, creatieve als productieve programmering mogelijk te maken.


Stedelijk nabijheidsmodel

Een derde circulaire aspect aan project Donysite is de ligging. De nabijheid van het historische hart van Tienen maakt het project tot een duurzame woonontwikkeling. Het stedelijke nabijheidsmodel, waarbij diensten en faciliteiten vlot toegankelijk zijn te voet of met de fiets, limiteert het aantal gemotoriseerde verplaatsingen. Het voorzien van een dens maar aantrekkelijk binnenstedelijk woonmodel dat een alternatief biedt op het suburbaan wonen was dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Ten slotte werd via een reeks van participatieavonden de mogelijkheid gegeven aan de buurtbewoners om het project mee vorm te geven. Op die manier kan het project beter antwoord bieden aan de actuele noden van de buurt en wordt het project, zelfs al voor zijn realisatie, als het ware toegeëigend door de buurtbewoners en wordt de maatschappelijke samenhang versterkt.


Veel groen

De architecten noemen de vele groene ruimtes een van de belangrijkste troeven van het project. Die worden gevormd voor de configuratie van de verschillende gebouwen en vervangen de bestaande verhardingen. De groenruimtes worden elk volgens hun eigen specificiteit behandeld en opgeladen met een verscheidenheid aan functionaliteiten. “Wonen op de Donysite is wonen op een site waar groen en natuur een belangrijke plek innemen en beleefbaar aanwezig zijn. Gevarieerde en afwisselende vegetaties bepalen mee het karakter van de site en maken van de buitenruimten echte verblijfsruimten. Kwalitatieve woonruimte die voldoende privacy geeft, wordt gecombineerd met gedeelde ruimte. Die laatste laat ruimte voor ontmoeting en vormt de basis voor sociale interactie, tussen de bewoners zelf maar ook tussen de bewoners en de wijkbewoners van buiten de site”, , besluiten de architecten. 

Naast AST77, 51N4E en Plant en Houtgoed werkten ook de studiebureaus Gebotec (technieken), Heireman Vebep (EPB), V2S (stabiliteit), D2S International (akoestiek) en 2B-SAFE (veiligheidscoördinatie) mee aan het ontwerp. Voor de nodige afbraakwerken zorgde Croes. De hoofaannemer moet nog worden aangeduid.

In juni 2023 moet het project opgeleverd worden.

Deel dit artikel:

Onze partners