Totem: een nieuwe tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren

Totem, gelanceerd door de drie Gewesten afgelopen donderdag op Batibouw, is een digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen. Een stimulans voor de creativiteit van de architect, maar ook van de fabrikant. 

 

Op de website www.totem-building.be hebben bouwprofessionals de mogelijkheid om de milieuprestaties van hun bouw- of renovatieproject te evalueren en te analyseren aan de hand van zeventien criteria. Een score in euro's toont de milieukost van het project. De professional kan zo zijn project bijsturen en optimaliseren. 


Objectieve, transparente en evolutieve tool

Totem is een gebruikersvriendelijke interface die info over gebouwelementen en materialen ontsluit. Totem is totaal objectief en transparant zodat alle actoren uit de Belgische bouwsector (architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, …) in staat zijn om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij het begin van de ontwerpfase. Totem is ook een tool in constante evolutie: op termijn wordt voorzien om de tool te koppelen aan de federale B-EPD databank (Environmental Product Declaration), om gegevens uit de EPB-software in te laden en om circulaire bouwsystemen te modelleren.


Ook een middel tegen greenwashing

Tijdens de panels die volgden op de presentatie benadrukten de verschillende sprekers, de fabrikanten van bouwmaterialen op kop, als een van de grote voordelen van de nieuwe tool het feit dat Totem een gemeenschappelijke taal biedt, die de communicatie over de milieu-impact van materialen faciliteert. Op die manier zal het eenvoudiger zijn om de consument bewust te maken van het belang van het beperken van de milieu-impact van de materialen die hij gebruikt in zijn bouw- of renovatieproject. Tom Rommens, manager duurzaamheid bij de groep Saint-Gobain, ging nog verder door te stellen dat de objectieve en wetenschappelijke tool ook een middel kan zijn tegen geenwashing. Een dringende vraag van de fabrikanten is om rekening te houden met de Europese EPD's, die slechts 7 criteria hanteren in plaats van zeventien.


De nieuwe uitdaging voor de komende jaren

De impact van gebouwelementen en bouwmaterialen op het leefmilieu en het klimaat wordt vaak onderschat. Studies wijzen nochtans uit dat ze verantwoordelijk zijn voor 10 tot 30 % van de totale milieu-impact. Doorheen heel hun levenscyclus, van bij de ontginning van grondstoffen over het
transport tot aan het afval- en recyclagebeheer, hebben ze hun impact op het milieu en zijn er mogelijkheden om die impact te reduceren. Een reeks milieu-indicatoren brengt deze impact in kaart. Joël Solé: "Sinds tien jaar zijn er grote inspanningen gedaan om het energieverbruik te verminderen. De milieu-impact van gebouwen beperkt zich echter niet tot de CO2-uitstoot. De impact van bouwmaterialen reduceren is de nieuwe uitdaging voor de komende jaren."

Meer info op https://www.totem-building.be/

Deel dit artikel:

Onze partners