VIDEO: Schüco Belgium: “Gevel Vandemoortele Food Experience Center helemaal demonteerbaar”

In een exclusieve video voor circubuild.be trokken we met Geert Michels en Joep Römgens, respectievelijk Country Manager en Head of Engineering bij Schüco Belgium, naar het Vandemoortele Food Experience Center in Gent, waarvoor de wereldleider in het aanleveren van totaalconcepten voor aluminium buitenschrijnwerk het vliesgevelsysteem leverde. “Dat is volledig demonteerbaar en nagenoeg volledig Cradle to Cradle-gecertificeerd”, lichtte Römgens toe. Beide heren gingen ook dieper in op de holistische manier waarop Schüco zijn bijdrage aan circulair bouwen benadert.

“Onze bijdrage aan het Vandemoortele Food Experience Center was tweeledig”, vertelde Römgens. “Enerzijds hebben we de architecten, RAU – pionier inzake circulair bouwen – en eld, geadviseerd in de ontwerpfase en het voortraject, anderzijds hebben we onze gevelbouwer Vorsselmans ondersteund in de technische uitwerking van het Cradle to Cradle-gecertificeerd en demontabel vliesgevelsysteem en de grote zonwerende lamellen.”

“Dat schetst mooi de manier van werken die wij steeds meer en meer hanteren”, viel Michels zijn collega bij. “Wij willen graag met zo veel mogelijk stakeholders in het project in gesprek gaan, van de mensen die de haalbaarheidsstudie doen tot de facility manager en zij die instaan voor aftersales, en niet langer enkel en alleen met het bedrijf dat de bestelling plaatst. De idee daarachter is dat een duurzaam product afleveren belangrijk is, maar dat duurzaam product op peil houden nog veel belangrijker. Dat is makkelijker wanneer wij van in het begin betrokken zijn bij het project en kunnen luisteren naar de expliciete wensen van de architect en de bouwheer. Voor velen is kennis macht, maar wij zijn al lang geleden een andere weg ingeslagen. Door kennis te delen met alle stakeholders in een bouwproject, kom je tot veel duurzamere oplossingen.”


Leverancier van totaalconcept

“In die context zijn wij geëvolueerd van een leverancier van aluminium ramen, deuren en gevels, naar een totaalconceptleverancier voor gevelsluiting. In de gevel van het Vandemoortele Food Experience Center zit zoals Joep al zei bijvoorbeeld ook zonwering en ook delen van het ventilatiesysteem werden er mooi in verwerkt. Dat kan alleen maar door nauwe samenwerking. Onze totaaloplossing bestaat dus uit verschillende producten en ingewerkte technieken en onze visie op een gevelontwerp is dan ook alomvattend.”

Römgens: “Idealiter blijven we ook na oplevering betrokken door in te staan voor het onderhoud van de gevel. Sensortechnieken in de toegepaste materialen die een melding geven wanneer onderhoud aan een bepaald element nodig is – het smart buildingconcept – kunnen ons daarbij helpen, maar wij kunnen ook elke vijf jaar langskomen voor een visuele check, bijvoorbeeld. Dan spreek je dus van product as a service. De bouwheer in dit project verkoos echter niet zo ver te gaan – hij heeft de gevel finaal gewoon gekocht. Maar het is een dienst die we dus zeker kunnen aanbieden. Al vinden wij wel dat product as a service zich meer leent voor producten die sneller slijten en dus meer onderhoud vergen, zoals lichtarmaturen, deuren, tapijt … Anderzijds speelt de gevel dan wel weer een rol als bijvoorbeeld een bepaald binnenklimaat als dienst wordt aangeboden. Dat zijn zaken die we grondig aan het bestuderen zijn.”


Lamellen vormden uitdaging

Eén van de grootste uitdagingen voor Schüco in het project in Gent was de combinatie van alle technische eisen waaraan de gevel moest voldoen, zoals brandwerendheid en een performante akoestische werking – het Vandemoortele Food Experience Center ligt net naast de E40 – met het feit dat de gevel wel moest ogen als een visueel, doorlopend geheel. “Daarnaast waren ook de zonwerende lamellen een uitdaging”, legde Römgens uit. “Die moesten stevig verankerd worden want moeten een storm kunnen doorstaan en zoals vandaag (11 februari, red.), ook sneeuw kunnen dragen. Omdat de lamellen in een speels patroon geplaatst werden, betekende dat niet alleen diepe maar ook veel doorboringen, wat natuurlijk weer effect heeft op de thermische, akoestische en brandwerende prestaties van de gevel. Een brandwerende gevel doorboren zorgt ervoor dat die eigenlijk niet meer brandwerend is, bijvoorbeeld. Maar door een goeie samenwerking tussen alle partners is het ons toch gelukt een vliesgevelsysteem te plaatsen zoals architect en bouwheer het voor ogen hadden en die voldoet aan alle geldende eisen. Voor de lamellen waren wel stevige verankeringen nodig waarin misschien niet elke bout of schroef Cradle tot Cradle-gecertificeerd is, maar voor de rest van de gevel, die ‘droog’ geplaatst werd en dus volledig demonteerbaar is, is dat absoluut wel het geval.”


40 tot 45% recyclaat

Michels en Römgens gingen ook nog dieper in op Schüco’s visie op circulair bouwen. Die gaat volgens hen veel verder dan louter het gebruiken van recyclaat in de aluminium systemen voor ramen, deuren en gevels. “Recycleren is slechts een onderdeel van het holistisch kader dat Schüco hanteert om zijn bijdrage aan de meer duurzame manier van bouwen vorm te geven”, aldus Römgens. “Wij merken in onze sector, en dat zeg ik met alle respect voor onze concurrenten, een ware ratrace om zo veel mogelijk recyclaat in een aluminium oplossing te krijgen. Daar doen wij niet aan mee. Sta mij toe uit te leggen waarom … Aluminium is intrinsiek eigenlijk een zeer circulair product want 100% recycleerbaar. En elke kilo aluminium komt aan het einde van zijn levensduur ook effectief terug in de kringloop terecht want dat is financieel zeer interessant. Er is echter ook nog zoiets al het respecteren van de balans, omdat de vraag naar recyclaat groter is dan het aanbod. Vandaag bestaat een nieuwe aluminium oplossing daarom gemiddeld uit 45 tot 50% recyclaat. Dat gemiddelde kan gehandhaafd worden: elk nieuw product uit aluminium bestaat ongeveer voor de helft uit gerecycleerde grondstof. Er zijn echter bedrijven in onze sector die roepen dat dat percentage bij hen 70% of zelfs nog meer bedraagt. Dat zal ook wel zo zijn, maar de consequentie is wel dat ze dat percentage niet zullen kunnen blijven garanderen. Daar zal tegenover staan dat ze in de toekomst zullen moeten terugvallen op 20 à 30% recyclaat in hun systemen. Wij willen de balans in evenwicht houden.”


“Duurzaamheid al decennialang in ons DNA”

“Wij hanteren een holistische end-of-lifebenadering gebaseerd op de principes van Cradle to Cradle, waarin niet alleen het aspect materiaalkeuze, maar ook aspecten zoals bijvoorbeeld social health, waterverbruik bij productie en CO2-footprint vervat zitten. We stellen ons ook de vraag waar de materialen vandaan komen én willen het product zolang mogelijk performant houden, via het concept van smart building. Daarnaast spelen ook de bouw- en verbindingstechnieken voor ons een belangrijke rol, want die kunnen ervoor zorgen dat je systemen demonteerbaar zijn. Die visie heeft ertoe geleid dat een vijftigtal series in het gamma van Schüco Cradle to Cradle-gecertificeerd zijn, waarvan 95% Gold en 5% Silver.”

“Onze extrudeurs leveren halffabrikaten en onze klanten zijn constructeurs. Zelf verrichtten wij weinig handelingen aan het product, wij zijn eigenlijk een grote engineeringfirma, zou je kunnen zeggen. Daardoor hebben wij veel vat op de zaken die Joep net opsomde. Wij kiezen onze leveranciers trouwens ook altijd in functie van duurzaamheidsoverwegingen. Circulariteit en duurzaamheid zitten als sinds onze opstart in ons DNA. Het is niet iets waar we de laatste jaren ineens opgesprongen zijn”, besloot Michels.

Deel dit artikel:

Onze partners