VK Architects & Engineers screent gebouwen met eigen VKaLCA-tool

VK Architects & Engineers heeft met de VKaLCA-tool een eigen instrument ontwikkeld waarmee het ontwerpkeuzes screent om de milieuprestatie van een project in elke fase van zijn levenscyclus te optimaliseren. De precieze werking is bedrijfsgeheim, maar Giovanni Litti, Project Engineer Sustainable Building Design bij VK Architects & Engineers, geeft wel graag tekst en uitleg bij het waarom en de meerwaarde van de tool. “Bouwtechnische bureaus dragen de verantwoordelijkheid om de transitie naar een meer duurzame bouwpraktijk te faciliteren”, vertelt hij.

“De Europese Unie streeft ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, wat zo veel betekent als een ‘netto-nul’-uitstoot van broeikasgassen. Die ambitieuze doelstelling vormt de kern van de Europese Green Deal en is in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs, dat ernaar streeft de opwarming van de aarde tegen 2050 te beperken tot maximaal 2 en liefst zelfs maar 1,5°C. Daarvoor is immers een daling van de broeikasgassen nodig met 80%. De bouwsector heeft daar – vergeef me de woordspeling – een grote steen aan bij te dragen, aangezien gebouwen in Europa op dit moment door hun constructie en/of gebruik verantwoordelijk zijn voor 42% van het totale Europese energieverbruik, 35% van de totale broeikasgasemissie, 50% van de grondstoffenwinning en 30% van het Europese waterverbruik. Als zodanig biedt de bouwindustrie eigenlijk alleen maar kansen in het milieu- en klimaatverhaal.”

“De EU is zich daar terdege van bewust en heeft dan ook vooruitstrevende doelen gesteld, zowel op het gebied van energie-efficiëntie van gebouwen als op het vlak van efficiënter gebruik van grondstoffen en beperking van bouwafval, om de milieubelasting van de bouwsector te verminderen. Volgens de Europese energierichtlijnen van 2018 komt het erop aan enerzijds de energie-efficiëntie van de 210 miljoen bestaande gebouwen in Europa te verbeteren en anderzijds energieneutrale gebouwen te bouwen. De roadmap naar efficiënt gebruik van grondstoffen (RERM) die de EU daarnaast opstelde, stelt dan weer dat vanaf 2020 bij het ontwerpen en bouwen van nieuwe gebouwen hoog moet ingezet worden op energie-efficiëntie van de gebruikte materialen en dat 70% van het ongevaarlijke bouw- en sloopafval moet worden gerecycleerd.”

Bouwtechnische bedrijven hebben dan ook een waardevolle rol te vervullen, volgens Litti. “Ze dragen de verantwoordelijkheid om de transitie naar een meer duurzame bouwpraktijk te faciliteren en moeten die dan ook nemen”, vertelt hij. “Ze moeten bouwheren, projectontwikkelaars, particulieren en architecten helpen bij het in kaart brengen van de milieu-implicatie – gedurende de hele levenscyclus – van bepaalde ontwerpkeuzes.”


Kwantificeren

En dat moet volgens de ingenieur op een kwantificeerbare manier gebeuren. “Wanneer de milieu-implicatie van ontwerpkeuzes niet wordt geëvalueerd via een levenscyclusanalyse of LCA, bestaat het risico op greenwashing. Een bepaalde ontwerp- of bouwpraktijk wordt dan omschreven als milieuvriendelijke terwijl dat eigenlijk totaal niet hard te maken is. Ik geef een voorbeeld: lokaal geproduceerde bouwmaterialen worden haast altijd bestempeld als meer milieuvriendelijk dan uitheemse. Toch is dat niet altijd waar. Een lokaal geproduceerd product afkomstig uit een inefficiënte en vervuilende fabriek kan een grotere ecologische voetafdruk hebben dan een veel verder weg maar in een (energie-)efficiënte fabriek gefabriceerd product dat via een geoptimaliseerd logistiek proces naar de bouwwerf wordt getransporteerd.”


Pre-demolition audits

Om zijn klanten meer inzicht te bieden op de milieu-impact van hun project of de toegepaste materialen gedurende de hele levenscyclus ervan heeft VK Architects & Engineers daarom eigen beoordelingsmethodologieën en rekeninstrumenten ontwikkeld die zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten en ook voor infrastructurele werken kunnen worden gebruikt. “Zo screenen we met de binnenhuis ontwikkelde VKaLCA-tool ontwerpkeuzes om de milieuprestatie ervan te verbeteren. Of leveren we studies af die klanten helpen een duurzame keuze te maken op het vlak van bouwmaterialen, rekening houdend met zowel ecologische als economische kosten. We merken dat de vraag naar duurzame inkoop en efficiënt materiaalgebruik echt stijgt. Ook voeren onze ingenieurs – vooral in het kader van renovatieprojecten – zogenaamde pre-demolition audits uit om bij te dragen aan de inperking van bouw- en sloopafval zoals in de REMR omschreven, net als onderzoek naar het hergebruikpotentieel van materiaal en het opstellen van milieuvriendelijke onderhoudsprogramma’s voor gebouwen.”

“Kortom,” besluit Litti, “wij engageren ons om de transitie naar een meer duurzame ontwerp- en bouwpraktijk te faciliteren door onze klanten daarrond gedurende het hele bouwtraject te ondersteunen.”

Deel dit artikel:

Onze partners