Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren projectoproep rond circulair bouwen

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een projectoproep om innovatieve projecten in circulair bouwen te ondersteunen. Minister van Omgeving Zuhal Demir maakt hiervoor 2,2 miljoen euro vrij. Met de oproep willen ze knelpunten naar duurzame vernieuwing in de bouwsector helpen overwinnen. De call loopt tot 23 september.

Voor wie?

Deze subsidies zijn bestemd voor partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties. Voor de uitwerking van de projecten moedigen Vlaanderen Circulair en OVAM aan om de verschillende actoren uit de waardeketen in de bouwsector maximaal actief te betrekken; van fabrikant, aannemer, bouwheer, gebruiker, sloper of ontmantelaar ...


Voor welke projecten?

Er wordt gezocht naar projecten die bijdragen aan het wegwerken van één of meerdere systeemknelpunten:

 • Beslissingen - en specifiek investeringen - worden vandaag voornamelijk genomen op basis van een kortermijnperspectief en louter financiële argumenten.

 • Circulaire innovatie vindt moeilijk ingang binnen de bouwwereld: uitvoerders en investeerders mijden liever risico’s rond nieuwe bouwtechnieken en vallen vaak terug op traditionele bouwoplossingen.

 • Men vertrekt overwegend vanuit de individuele belangen van de organisaties en diverse disciplines in de bouw, waardoor er weinig vertrouwen is tussen verschillende actoren binnen een (ver)bouwproject.

 • Door het selectief toepassen van circulaire businessmodellen, zoals product-as-a-service, take-back- formules en leasing van gestandaardiseerde bouwcomponenten, in bepaalde niche-sectoren, kunnen ze moeilijk gerepliceerd worden voor de hele bouw- en vastgoedmarkt. Een grote(re) schaal blijkt echter cruciaal te zijn voor de rendabiliteit van circulaire business.

 • Het is voor bouwheren en gebruikers niet altijd duidelijk welke individuele en maatschappelijke kansen circulair bouwen te bieden heeft.

In het voorstel verwachten Vlaandere Circulair en OVAM een omschrijving van hoe het project dit concreet wil aanpakken. Mogelijke invalshoeken:

 • OPSCHALEN: innovatieve samenwerkingsvormen die de markt van circulaire bouwproducten en diensten verbreden.

 • OVER DE INVESTERINGSDREMPEL TREKKEN: nieuwe vormen van langetermijninvestering van circulaire bouwwerken, producten en diensten die voor alle betrokken partijen meerwaarde genereren.

 • BESTUREN AANSTUREN: innovatieve aanbestedingsformules en voorbeeldbestekken voor bedrijven en overheden die circulaire bouwprincipes promoten en een langetermijnvisie integreren.

 • HELPEN LANGETERMIJNKEUZES MAKEN: werkbare afwegingskaders en -tools die bouwheren, projectontwikkelaars en investeerders begeleiden bij de selectie van bouwconcepten.

 • STIMULEREN VIA JURIDISCHE WEG EN BELEID: juridische experimenteerruimte en beleidskaders om (risicovolle) circulaire initiatieven met maatschappelijke meerwaarde te stimuleren.

 • KENNIS EN INFORMATIE VERZAMELEN EN DELEN: breed en transparant delen van waardevolle informatie en betrouwbare data binnen hechte samenwerkingsvormen om de kenniskloof binnen het waardenetwerk te dichten.

 • KETENS AFSTEMMEN: organisatie van een voordelige omgekeerde logistiek voor vermarkten van tweedehandsproducten en hoogwaardig sluiten van materiaalkringlopen.


Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan je een deelbegroting maken voor het stuk dat je wil laten subsidiëren.


Wat is de timing?

De deadline voor indiening is woensdag 23 september 2020 om 12 uur 's middags.

De projecten starten in 2020, na goedkeuring, en moeten afgerond worden voor 31 december 2022. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt.


Wat zijn de voornaamste kenmerken van een succesvol project?

De voornaamste kenmerken van een succesvol experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject voor de circulaire bouweconomie zijn:

 • de toepassing van innovatie in circulaire bouweconomie die in het bijzonder inzet op één of meerdere systeemknelpunten en ambities. In deze call is er bijzondere aandacht voor procesinnovaties en systeemdenken;

 • maatschappelijke en economische relevantie en opschaalbaarheid van het project: de mogelijkheid om het innovatieve concept op grotere schaal te kunnen hergebruiken;

 • de voorbeeldwaarde van het project wat betreft impact op vlak van duurzaamheid, urban mining en/of veranderingsgericht bouwen voor bouwwerken in de brede zin (gebouwen, infrastructuur,…);

 • kwaliteit van het partnerschap en rolverdeling: goede specifiëring van de rollen en engagementen van de diverse partners in het project; projectvoorstellen met meerdere partners, met een goede wisselwerking tussen de relevante partners in de keten, innovatieve partnersamenwerking in het ruime waardenetwerk worden gezien als meerwaarde;

 • het project draagt bij tot het leren, de demonstratie en disseminatie van de principes van de circulaire bouweconomie. In deze oproep wordt bijzondere aandacht gehecht aan het capteren van de leerlessen: waar zitten de knelpunten, welke zijn de goede praktijken in de circulaire bouweconomie?

Vlaanderen Circulair en OVAM verwachten wel een actieve deelname aan minstens twee kennisdelingsmomenten binnen het kader van de Proeftuin Circulair Bouwen.

Meer info vind je hier.

Deel dit artikel:

Onze partners